Algemene voorwaarden informatieverwerking

 

Modelbepaling algemene voorwaarden verkoopvoorwaarden (vanuit verwerkingsverantwoordelijke richting opdrachtgever/betrokkenen):

 Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

1.       Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

2.       Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

3.       Wanneer  Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort  als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen:

a.       Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort  is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort   noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.

b.      Wanneer Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort  persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.

c.       Fysiotherapie De Veste / Fit Brandevoort gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

d.      Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort  treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

4.       Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via  fysiotherapie@sgcb.nl de Plaetse 92 5708 ZJ  Helmond. Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

 

5.       Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort  verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort  uw gegevens om andere redenen  verstrekken aan derden dan vraagt Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort u eerst om toestemming.   Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens indien de wet dit vereist.

6.       Fysiotherapie De Veste / FIT Brandevoort heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze Functionaris is bereikbaar via fysiotherapie@sgcb.nl  telefoon : 0492-504730.